Pogoda Onet 1.2.3 App Download Android Apk

Pogoda Onet 1.2.3 App Download Android Apk

Pogoda Onet For Android

App Name Pogoda Onet
Package Name pl.onet.pogoda2
Version 1.2.3
Rating 4.0 ( 325 )
Size 13.4 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2018-02-20
Installs 10,000 - 50,000
Category Apps, Weather

Tags: , , , ,

What is Pogoda Onet

POGODA ONET: ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ, SPRAWDŹPROGNOZĘ GODZINOWĄ I DŁUGOTERMINOWĄ I STAN POWIETRZA WPOLSCE!

Pogoda płata figla? Chcesz wiedzieć, czy będzie jutro padać deszcz?Nie wiesz jakie ciuchy założyć? A może chcesz wiedzieć, jakapogoda będzie podczas wakacji? Aplikacja Pogoda Onet tonajlepsze rozwiązanie!

Dzięki aplikacji pogodowej Onetu dostajesz za darmonajdokładniejszą godzinową prognozę pogody dla 60 tys.lokalizacji w Polsce dostarczaną przez ICM, a także prognozę dlawielu kurortów wakacyjnych m.in. w Chorwacji, Grecji czy weWłoszech. Aplikacja Onet Pogoda to również prognozadługoterminowa dla twoich wybranych miejsc!

W aplikacji Onet Pogoda oprócz danych pogodowych ICM znajdzieszrównież najdokładniejsze informacje o smogu w Polsce. Dziękiwspółpracy Onetu z Airly, aplikacja Onet Pogoda dostarczainformacje o jakości powietrza dla ponad 400 miejsc w Polsce.Użytkownicy zainteresowani poziomem zanieczyszczenia powietrzadostaną informacje z dwóch niezależnych źródeł: z czujników Airlyrozsianych po całej Polsce, a także ze stacji pomiarowych WIOŚ(Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).

Aplikacja zapamiętuje twoje ulubione lokalizacje i podajenajdokładniejszą godzinową prognozę pogody na dziś, a takżeprognozę dla najbliższych 14 dni! Wybrane miejsca możeszzdefiniować już przy starcie aplikacji, wybierając zarówno miastajak i ich dzielnice. Dużym plusem aplikacji jest również fakt, żedostarcza prognozę pogody (długoterminową i godzinową) dlamniejszych miejscowości, które trudno znaleźć w innychaplikacjach.

Pogoda w Polsce i na świecie nie zaskoczy nikogo! Dzięki aplikacjiPogoda Onet uzyskasz informację o wielu wskaźnikach pogodowych. Naekranie głównym informujemy za ICM o najwyższej możliwejtemperaturze, najniższej możliwej temperaturze, odczuwalnejtemperaturze oraz stanie pogody. Oprócz tego z wykresu odczytaszszczegółowe informacje o opadach, prędkości i kierunku wiatru, atakże ciśnieniu.

Dane do aplikacji dostarcza ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Mamyblisko 60 tysięcy lokalizacji w Polsce i wiele na świecie. Jużniedługo wprowadzimy powiadomienia o stanie pogody.
Ogromnym udogodnieniem dla użytkowników jest najnowsza sekcja, wktórej informujemy ich o poziomie zanieczyszczenia powietrza wPolsce. Informacja o smogu w Polsce jest dziś jedną z najczęściejwyszukiwanych w Internecie. Od teraz użytkownicy nie musząkorzystać z kilku aplikacji agregujących te informacje z wszystkichźródeł. Aplikacja Onet Pogoda informuje o poziomie smogu izanieczyszczeniu powietrza w ponad 400 miejscach w Polsce. Każdy,kto chce wiedzieć, jaki jest stan powietrza blisko jego miejscazamieszkania, powinien pobrać aplikację pogodową Onetu!

Godzinowa i długoterminowa prognoza pogody zawiera informacjeo:

– Temperaturze i temperaturze odczuwalnej
– Opadach deszczu/śniegu/gradu
– Zachmurzeniu
– Prędkości i kierunku wiatru
– Wilgotności
– Ciśnieniu

Dane pogodowe pochodzą od ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Danedotycząc smogu i poziomu zanieczyszczenia powietrza dostarczapartner Onetu – firma Airly.

Nie czekaj, bądź na bieżąco i ściągnij aplikację PogodaOnet!ONET WEATHER: DOWNLOAD APPLICATION, CHECK THE FORECASThourly and long-AIR AND STATE IN POLAND!

Weather lobe trick? You want to know if it will rain tomorrow? Youdo not know what clothes I wear? Or maybe you want to know what theweather will be during the holidays? The Weather application Onetis the best solution!

With the application of the weather Onet you get one free mostaccurate hourly weather forecast for 60 thousand. location inPoland provided by ICM, as well as the forecast for many holidayresorts, among others, Croatia, Greece and Italy. Application Onetis also Weather long-term forecast for your selected places!

In addition to the application Onet weather weather data can alsofind the ICM the most accurate information about the smog in Poland. Thanks to the cooperation of Onet Airly, Onet Weather applicationprovides information on air quality for more than 400 places inPoland. Users interested in the level of air pollution will getinformation from two independent sources: Airly sensors scatteredthroughout Poland, as well as measuring stations WIOŚ (ProvincialInspectorate of Environmental Protection).

The application will remember your favorite locations and gives themost accurate hourly weather forecast for today and the forecastfor the next 14 days! Selected places you define already at thestart of the application, selecting both the city and theirneighborhoods. A big plus is the application that provides theweather forecast (long-term and hourly) for smaller villages thatare hard to find in other applications.

Weather in Poland and in the world will not surprise anyone! Thanksto the Weather application Onet get information about manyindicators weather. On the home screen to inform the ICM for thehighest possible temperature, the lowest possible temperature, windchill temperature and weather condition. Apart from this graph youread detailed information about precipitation, wind speed anddirection, as well as pressure.

Delivers data to the application ICM University of Warsaw. We havenearly 60,000 locations in Poland and much of the world. We willsoon introduce a notification about the state of the weather.
A huge convenience for users is the newest section in which weinform them about the level of air pollution in Poland. Informationabout the smog in Poland today is one of the most searched on theInternet. From now on, users do not need to use severalapplications aggregating this information from all sources. WeatherOnet application informs about the level of smog and air pollutionin more than 400 locations in Poland. Anyone who wants to know whatis the state of the air close to his place of residence, you shoulddownload the weather Onet!


Hourly and long-term weather forecast contains informationabout:

– The temperature and at an appreciable
– rain / snow / hail
– cloudiness
– the wind speed and direction
– Humidity
– Pressure

Weather data are derived from the ICM University of Warsaw. Data onsmog and air pollution provides partner Onet – Airly company.

Do not wait, keep up and the Download the Weather applicationOnet!

Similar to Pogoda Onet

Weather lite  App Download Android Apk

Weather lite

Version

Developer ProgrammersMS

Uploaded March 16, 2018 05:39

Filesize

Room Temperature 1.4.8 App Download Android Apk

Room Temperature 1.4.8

Version 1.4.8

Developer Master Technologies 

Uploaded March 17, 2018 20:37

Filesize

Météo Algerie 9.0.95 App Download Android Apk

Météo Algerie 9.0.95

Version 9.0.95

Developer Mobile Soft

Uploaded March 23, 2018 18:33

Filesize 6 MB

Eye In Sky Weather 4.5 App Download Android Apk

Eye In Sky Weather 4.5

Version 4.5

Developer Tim Clark – Clark IT Consultancy

Uploaded March 20, 2018 18:13

Filesize

Z Camera – Photo Editor, Beauty Selfie, Collage 4.0 App Download Android Apk

Z Camera - Photo Editor, Beauty Selfie, Collage 4.0

Version 4.0

Developer GOMO

Uploaded January 03, 2018 16:07

Filesize 40.1 MB

DW Contacts & Phone & Dialer  App Download Android Apk

DW Contacts & Phone & Dialer

Version

Developer DWP

Uploaded February 22, 2018 19:19

Filesize

Azar  App Download Android Apk

Azar

Version

Developer Hyperconnect inc

Uploaded December 31, 2017 11:08

Filesize 40.4 MB

mysms SMS Text Messaging Sync 6.4.9 App Download Android Apk

mysms SMS Text Messaging Sync 6.4.9

Version 6.4.9

Developer mysms

Uploaded February 23, 2018 22:54

Filesize 8.9 MB

Facebook Lite  App Download Android Apk

Facebook Lite

Version

Developer Facebook

Uploaded January 15, 2018 00:14

Filesize 1.6 MB

Kurdistan Weather 1.2.0 App Download Android Apk

Kurdistan Weather 1.2.0

Version 1.2.0

Developer KurdishApp lns

Uploaded March 18, 2018 20:30

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *